نویسنده = عیسی متقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی تدریس مهارت ‌خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-172

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ سید رضا موسوی