نویسنده = محمد رضا نیلی احمد آبادی
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه‌های مؤثر در تألیف محتوای کتاب درسی در حوزه‌های علمیه خواهران: مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 46، بهار و تابستان 1399، صفحه 255-280

10.30487/rwab.2020.106661.1340

حسن فانیدپور؛ محمد رضا نیلی؛ حسین کارآمد


2. شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه

دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-245

10.30487/rwab.2020.106655.1339

حسن فانیدپور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ حسین کارآمد


3. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

10.30487/rwab.2019.36384

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور