نویسنده = عاطفه فردوسی پور
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی الگوهای بیانی متن بر درک خواندن

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

عاطفه فردوسی پور


2. اثربخشی پاراگرافبندی متن علمی بر درک مطلب دانشجویان

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 46-59

عاطفه فردوسی پور