نویسنده = احمد چایچی امیرخیز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمّی محتوای آموزشی دروس باستان‌شناسی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 60-80

محمدرضا سعیدی؛ احمد چایچی امیرخیز