نویسنده = زهیر صیامیان گرجی
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتاب‌های دانشگاهی، مطالعة کتاب‌های تاریخ ایران دوره میانه

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-75

مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی