کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 6
2. سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی1 براساس تکنیک خوانایی کلوز

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-161

اسحق رحمانی؛ لیلا ایمانی فر


4. نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


5. تحلیل محتوای کتاب آمار و مدل‌سازی بر اساس ساختار و نوع مسائل دیوید جانسن و دیدگاه دبیران

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 94-110

فیروز محمودی؛ لاله محمدپور زال


6. تحلیل محتوای متون درسی تاریخ دانشگاهها با تأکید بر تکنیک سطح خوانایی فرای

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

امامعلی شعبانی؛ رزا معماری