کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
تعداد مقالات: 3
1. بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتاب‌های دانشگاهی، مطالعة کتاب‌های تاریخ ایران دوره میانه

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-75

10.30487/rwab.2019.36380

مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی


3. تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-118

ناصر رشیدی؛ مریم زارعی