کلیدواژه‌ها = کتاب درسی دانشگاهی
تعداد مقالات: 7
2. سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی

دوره 24، شماره 46، بهار و تابستان 1399، صفحه 114-145

10.30487/rwab.2020.122243.1387

ابراهیم اصابت طبری؛ محمد نوریان؛ محمد آرمند؛ داریوش نوروزی


5. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی


6. انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-45

سعیده کمائی فرد؛ مریم جابر


7. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور