کلیدواژه‌ها = کتابهای درسی تاریخ «سمت»
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای متون درسی تاریخ دانشگاهها با تأکید بر تکنیک سطح خوانایی فرای

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

امامعلی شعبانی؛ رزا معماری