شماره جاری: دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-191 
2. فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی

صفحه 21-48

امیررضا وکیلی فرد؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ نادیا احمدی خلخالی