پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (RWAB) - مقالات آماده انتشار