تعداد مقالات: 191
26. مجله سخن سمت

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-72


30. تحلیل انتقادی کتاب‌های مبانی جامعه‌شناسی در ایران

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-27

حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی


32. بررسی چگونگی آموزش دستور زبان در کتاب اول آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی‌زبانان (آزوفا)

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-25

حسین آریان؛ ناصر کاظم خانلو؛ نسرین بیرانوند


33. لزوم بهسازی روش‌های تدریس دروس ترجمة عملی: طرحی برای تدریس ترجمة ادبی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-25

شهرزاد پرورش؛ حسین پیرنجم‌الدین؛ اکبر حسابی


34. مجله سخن سمت

دوره 13، شماره 20، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-174


35. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتۀ مدیریت آموزشی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ فرشته بابان‌آبادی


39. علوم انسانی در صبغه اسلامی

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-18


40. ترجمه ای نارسا از متنی مقدس

دوره 15، شماره 24، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-15


41. اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند


42. جایگاه خطیر علوم انسانی

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-20


44. صفحه شناسنامه نشریه شماره 42

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397


45. شناسنامه علمی نشریه شماره 43

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397


48. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی


50. ضرورت برنامه ریزی تحقیقات در گستره ملی

دوره 15، شماره 24، بهار و تابستان 1390، صفحه 16-24