تعداد مقالات: 191
51. علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون


52. بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 18-28

وحید نجاتی؛ سارا ابراهیمی؛ مریم شریفیان


56. چهارچوبی جامع برای ارزیابی کتاب درسی

دوره 14، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-36


57. فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-48

امیررضا وکیلی فرد؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ نادیا احمدی خلخالی


58. آسیب‌شناسی کاربرد زبان علم در کتاب‌های دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-41

نعمت الله ایران زاده؛ سمیه آقابابایی؛ محمدمهدی زمانی


60. تحلیل [مفهوم] اصالت با نظر به دلالتها (معانی) و چالشهای آن برای «ESP»

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 24-41

موسی نوشی کوچکسرائی؛ سلمان احمدوند


61. انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-45

سعیده کمائی فرد؛ مریم جابر


62. گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربرد

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-49

زهرا ابوالحسنی چیمه


63. نقش مجاز در انسجام دستوری متن

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-52

محسن نوبخت


68. تحلیل «نظریه برنامه ‌درسی» در کتب دانشگاهی ایران

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-50

اصغر سلطانی


69. مبانی شرح‌نویسی بر متون ادبی

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-55

محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری


70. آسیب‌شناسی درس مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-47

طیبه صابری


73. خاستگاه هنجارها در کتب درسی روان‌شناسی بالینی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-54

فریبرز باقری