تعداد مقالات: 191
152. نیازسنجی واحد درسی «گویش‌شناسی» و ضرورت تدوین کتاب درسی دانشگاهی مربوط

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-110

محمدامین ناصح؛ زهرا استادزاده


154. مقایسه تأثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-113

حسن فانیدپور؛ جواد حاتمی؛ یوسف مهدوی نسب؛ محمد آرمند


155. تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-118

ناصر رشیدی؛ مریم زارعی


158. بررسی تأثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-131

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ فهیمه بشارتی کلایه


159. بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-131

وحید صادقی


160. نقد و بررسی کتاب مختارات من الشعر العربی الحدیث، اثر مصطفی بَدَوی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 112-131

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی


161. نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


162. نقد دیوان‌ها و گزیده‌های اشعار رودکی منتشر شده در ایران

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-146

مهدی حیدری


163. آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-138

شیرین سلیمی بنی؛ حسین حیدری تبریزی؛ اکبر روحی


164. دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی

دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 118-136

مرتضی کرمی؛ سمیه حاتمی کیا؛ رویا پورحاجی


166. نقد و تکمله‌ای بر سراچة آوا و رنگ

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-146

محمدرضا ترکی


167. نقد و بررسی کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی تألیف: جرالد ال. گوتک

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-135

رمضان برخورداری


168. بررسی متون درسی نظام‌های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-139

سیدحسین میرجلیلی


169. نقد کتاب فلسفة روش تحقیق در علوم انسانی

دوره 18، شماره 32، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-151

مصطفی همدانی


170. بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی)

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-149

علی بشیری


173. بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس در ایران (1230ـ1390ﻫ . ش)

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-131

اسفندیار معتمدی


174. بررسی جایگاه تصاویر خلاقانة ادبی در تدوین کتب دانشگاهی با رویکرد باشلاری

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 114-130

محمود جوان؛ عبدالرضا حسنی


175. نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی»

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-141

سیدمحمدحسین حسینی