ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه‌ی” مینا “

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، رشتة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

با این‌که منابع آموزشی تأثیرگذارترین معیار برای افزایش کیفیت یاددهی و یادگیری زبان فارسی در نظرگرفته می‌شود، طراحی و تهیة منابع آموزشی مناسب برای تأمین نیازهای یادگیرندگان زبان فارسی، به‌ویژه برای دانشجویان رشته‌های گوناگون دانشگاه‌های جهان، امری چالش‌برانگیز به شمار می‌رود. در میان مواد آموزشی، کتاب‌های درسی نقشی اساسی در برنامه‌های زبان فارسی دارند و می‌توانند برای زبان‌آموزان فارسی بسیار انگیزه‌بخش باشند؛ ازاین رو، ارزیابی محتوا و ساختار کتاب‌های آموزش زبان فارسی از دیدگاه‌های گوناگون اهمیت دارد. در منابع پژوهشی، فهرست‌ بازبینه‌های گوناگونی برای ارزیابی کارآمدی درس‌نامه‌های آموزش زبان وجود دارد که از میان آن‌ها فهرست بازبینة میکلی (2005) به عنوان معیاری مؤثر برای ارزیابی درسنامة آموزش زبان در نظرگرفته شد. این فهرست بازبینه دارای پنج مؤلفه برای واکاوی کتاب‌های درسی از دیدگاه مدرسان و زبان‌آموزان است. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از این فهرست بازبینه، ارزیابی درسنامة مینا را از دیدگاه مدرسان بررسی کند. نتایج آزمون‌های تی برای بررسی وضعیت هر یک از شاخص‌های 10 موضوع اصلی فهرست بازبینه نشان می‌دهد که از دیدگاه مدرسان، تنها شاخص چهارم موضوع «بافت» (05/0>sig ) معنادار است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که سایر 9 شاخص‌ اصلی فهرست بازبینه، معنادار و در وضعیت مطلوبی نیست. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مدرسان زبان فارسی دانشگاه‌ها یاری رساند تا با مواد کمک آموزشی دیگر کاستی‌های آن را در کلاس‌های درسی ترمیم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Language Material Evaluation for Non-Iranian Students: An Analysis of the Persian Textbook “Mina”

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard 1
  • Fatemeh Janatirad 2
  • Zoya Rezaei Mahalati 2
  • Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian 3
1 Imam Khomeini International University
2 Imam Khomeini International University
3 Assistant professor, Department of Persian Language for Non-Persian Speaking Students, Faculty of Human Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Influential educational resources are considered significant criteria for enhancing the quality of teaching and learning Persian language. However, it is a challenging task to design and afford the Persian language learners worldwide with appropriate instructional materials to meet their language needs. As informative instructional resources, textbooks play an essential role in Persian language programs and they can considerably motivate Persian language learners. Hence, it would be logical to evaluate the content and structure of Persian language textbooks from different perspectives. The relevant literature documents various checklist for evaluating the usefulness and appropriateness of language textbooks. Miekley’s (2005) checklist is considered as an effective criterion for language textbook evaluation. This checklist is comprised of five categories analyzing the textbooks from teachers and learners’ perspectives.This study used this checklist to evaluate the textbook of "Mina". The main purpose of the study was to shed light on whether this newly designed textbook could meet the needs of the Persian language practitioners. Results showed that from the point of view of the teachers, the fourth indicator of the "texture" theme is only significant (sig <0.05). The results also indicate that for the other 9 main indicators, they are not significant and in optimal condition. These findings could bring insightful understandings for Persian language teachers and may help them to fix its shortcomings in classrooms with other teaching materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Persian as a Foreign and Second Language"
  • "Persian Textbook Evaluation"
  • Persian Textbook Selection"
  • "Textbook Evaluation Checklist"
آرمند، محمد، نوروززاده، رضا، موسی‌پور، نعمت‌الله، شعبانی، بختیار و رحیم شکری (1376). «ویژگی‌های کتاب مطلوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان و استادان»، سخن سمت، سال دوم، شمارة 2،
ص 21ـ26.
رشیدی، ناصر و فرزانه اله‌یار (1394). «توصیف و تحلیل مجموعة «فارسی بیاموزیم» براساس الگوی لیتل جان (2011)»، پژوهش‌نامة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، سال چهارم، شمارة اول (پیاپی 9)، ص 103ـ136.
روحانی، علی و مریم فرهنگ‌جو (1395). «نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورة 20، شمارة 38، ص 114ـ131.
صحرایی، رضامراد، افسانه، غریبی، داود، ملکی، سمانه، صادقی، منیره، شهباز و مریم سلطانی (1398)، مینا 1 و 2، تهران: بنیاد سعدی، انتشارات بین‌المللی آزفا.
غریبی، افسانه (1395). «چارچوب‌های ارزیابی مواد آموزشی: معرفی و مقایسة موردی دو چارچوب کانینگزورث و لیتل جان»، مجموعه مقالات اولین همایش واکاوی منابع آزفا دانشگاه شهید بهشتی، ص 864ـ883.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی‌صفا (1393). «ارزیابی الگومحورکتاب‌های انگلیسی برای اهداف خاص»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شمارة 3، ص 113ـ133.
وکیلی‌فرد، امیررضا، حیدری خسرو، پریسا و فاطمه جنتی‌راد (1397). «ارزیابی مجموعة فارسی بیاموزیم در چارچوب شاخص‌های گزینش منابع آموزشی براساس انگارة مک‌دانوف و شاو (2003)»، مجموعه مقالات دهمین همایش بین‌المللی زبا‌ن‌شناسی ایران، ص 667ـ686.
وکیلی‌فرد، امیررضا؛ میرزایی حصاریان، محمدباقر و نادیا احمدی خلخالی (1398). «فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم اجتماعی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 44، ص 21ـ48.
Abdel Wahab, M. (2013). “Developing an english language textbook evaluative checklist”, Journal of Research & Method in Education1(3): 2320-7388.
Al Fraidan, A. (2012). “Evaluation of two ESP textbooks”, English Language Teaching, 5(6): 43-47.
Ary, D., Jacobs, L., Razavieh, A.& Sorensen, C. (2006). Introduction to research ineducation (7th Ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Azarnoosh, M. & M. Ganjy (2014). “ESP book evaluation: The case of management course book”, International Journal of Secondary Education, Vol. 2, No. 4, pp. 61-65.
Baleghizadeh, S. & A. H. Rahimi (2011). “Evaluation of an ESP textbook for the students of sociology”, Journal of Language Teaching & Research, 2(5): 1009-1014.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook, Oxford: Heinemann.
Demir, Y. & A. Ertas (2014). “A suggested eclectic checklist for ELT coursebook”, Evaluation Reading, 14(2): 243-252.
Garinger, D. (2001), "Textbook evaluation", TEFL Web Journal, Retrieved 3-10-2009 from http://www.teflweb-j.org/v1n1/garinger.html.
Ghorbani, M. R. (2011). Quantification and graphic representation of EFL textbook evaluation results. Theory and Practice in Language Studies, 1(5): 511-520.
Jafarigohar, M.& Ghaderi, E. (2013). Evaluation of two popular EFL coursebooks. International journal of applied linguistics and English Literature, 2(6): 194-201.
Miekley, J. (2005). “ESL textbook evaluation checklist”, The Reading Matrix, 5(2), Retrieved fromhttp://www.readingmatrix.com/archives_vol5_no2.html.
Mukundan, J; Hajimohammadi, R. & V. Nimehchisalem (2011). “Developing an english language textbook evaluation checklist”, Contemporary Issues in Education Research, 4(6): 21-28.
Razmjoo, S. A. (2012). “Developing a textbook evaluation scheme for the expanding circle”, Iranian Journal of Applied Language Studies, 2(1): 121-136.
Richards, J. C. (2013). “Creativity in language teaching”, Iranian Journal of Language TeachingResearch, 1(3): 19-43.
Richards, J. C. (2017). Curriculum Development in Language Teaching, (second edition): Cambridge University Press.
Sajjadi, M. & Hadavi Nia, V. (2011). Evaluating the SAMT English textbook for BSc students of physics, The Journal of Applied Linguistics, 4(9): 175-195.
Shatery, H. & M. Azargoon (2012). “Designing and developing a native checklist to evaluate general english course books in Iran and comparing it with other existing checklists in the world”, The First Conference on Language Learning and Teaching: An Interdisciplinary Approach, 1-12. Retrieved from confnews.um.ac.ir
Sheldon, L. E. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237-246.
Tomlinson, B. (2003). Developing materials for language teaching. London, UK: Continuum.
Williams, D. (1983). Developing criteria for textbooks evaluation. ELT Journal, 37(3):
251-255.