طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه اصفهان

2 استاد تمام گروه انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر ضمن اشاره به نواقص آموزش ترجمۀ شفاهی در مقطع کارشناسی تربیت مترجم زبان انگلیسی، به ارائۀ طرحی برای مراحل ابتدایی آموزش ترجمۀ شفاهی از طریق معرفی فنّ ترجمۀ دیداری و خرده مهارت‌های آن می‌پردازد. رویکرد تکلیف‌محور به دلیل دارا بودن قابلیت‌هایی چون فراگیر محور بودن و تعامل همه‌جانبۀ مدرس و فراگیر دارای قابلیت‌های لازم برای آموزش ترجمۀ دیداری است. از این رو پژوهشگران با بهره‌گیری از‌ این رویکرد آموزش زبان و تلفیق آن با نظریه و عمل در ترجمۀ شفاهی و نیازهای این دوره، طرحی برای ساماندهی آموزش ترجمۀ شفاهی پیشنهاد داده‌اند. همچنین راهبردهای متنوع ترجمۀ دیداری با بهره‌گیری از تکالیف مختلفی که به کنش موفق در دیگر شیوه‌های ترجمۀ شفاهی از قبیل ترجمة پیاپی و هم‌زمان نیز می‌انجامد ارائه شده است. پژوهش پیش رو به مثابۀ یک بستۀ آموزشی برای مدرسان و برنامه‌ریزان درسی و سیاست‌گذاران آموزشی و متولیّان طراحی دروس کارشناسی زبان انگلیسی به‌ویژه واحدهای درسی ترجمۀ شفاهی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها