سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی1 براساس تکنیک خوانایی کلوز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 مدرس

چکیده

با توجه به جایگاه ویژۀ زبان عربی در ایران و آمیختگی زبان و ادبیات فارسی با آن، آموختن زبان عربی به منظور فهم بهتر ادبیات فارسی، لازم است. و در همین راستا هر سال کتاب­های درسی مختلفی به منظور تدریس زبان عربی به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، تألیف و تدوین می­شود و نکتۀ قابل تأمل این است که محتوای این کتب تا چه اندازه برای مخاطبان قابل درک می­باشد. لذا به منظور تعیین سطح خوانایی مواد درسی باید محتوای آن‌ها تحلیل و ارزیابی شود. یکی از شیوه‎هایی که به تحلیل و بررسی میزان خوانایی متون درسی می­پردازد، شاخص خوانایی کلوز است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری شاخص خوانایی کلوز به بررسی میزان سطح خوانایی کتاب «متون و قواعد زبان عربی 1» پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل محتوا بر پایۀ شاخص خوانایی کلوز بوده و ابزار پژوهش، آزمون چندگزینه­ای محقق‎ساخته­ای است که بر روی یک نمونۀ 36 نفری از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز اجرا گردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که میانگین به­دست آمده از آزمون، 17/41 درصد می­باشد که نشان­دهندۀ دشوار بودن محتواست و اینکه متن کتاب در سطح استرس و فشار روانی می­باشد و با سطح فراگیران تناسب ندارد.

کلیدواژه‌ها