آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، ادارة کل آموزش و پرورش تهران

چکیده

طراحی برنامة آموزشی واحد درسی از موارد مهمی است که بدون انجام مطالعة تجربی و بررسی نیازهای دانشجویان مترجمی امکان‌پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی مواد آموزشی‌ای می‌پردازد که استادان در واحد درسی «نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده» در رشتة مترجمی دورة کارشناسی ارشد در نظر می‌گیرند. همچنین نیازهای دانشجویان در محیط کار، به عنوان مترجم و منتقد، با توجه به اهداف آموزشی واحد مزبور بررسی می‌شود. بدین‌منظور، دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی، دانشجویان دکتری و استادان این رشته در سه دانشگاه، جامعة آماری را تشکیل داده‌اند. برای مطالعة نمونة آماری، ابتدا پرسش‌نامه‌ای آزمایشی بین دانشجویان جامعة هدف توزیع شد و هم‌زمان سؤالات مصاحبه نیز در جامعة هدف به اجرا درآمد؛ سپس داده‌ها تحلیل و طبقه‌بندی و 44 سؤال بسته پاسخ مطابق با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت و 4 سؤال چندگزینه‌ای در 4 حوزه تهیه گردید. بررسی داده‌ها نشان داد که بین اهداف آموزشی واحد درسی و انتظارات دانشجویان، توازنی وجود ندارد و محتوای آموزشی و برنامة آموزشی کاستی‌هایی دارد. در پایان، پیشنهاداتی مطابق با یافته‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


باقری، م.، بیرجندی، پ. و پ. مفتون (1396). «جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 7، شمارة 2، ص 299ـ323.

پرورش، ش.، پیرنجم‌الدین، ح. و ا. حسابی (1395). «لزوم بهسازی روش‌های تدریس دروس ترجمة عملی: طرحی برای تدریس ترجمة ادبی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 39، ص 1ـ25.

خبرگزاری فارس (1394). «آموزش نقد ترجمه منجر به ارتقای کیفی ترجمه می‌شود»، .www.farsnews.com

دیوسر، ﻫ . و م. جعفری گهر (1393). «ارزیابی برنامه‌های درسی رشتة آموزش زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر مبنای طبقه‌بندی بازنگری شدة بلوم»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 32، ص 73ـ99.

سلیمی‌بنی، ش.، حیدری تبریزی، ح. و ع. چالاک (1393). «اعتبار فعالیت‌ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 4، شمارة 1، ص 47ـ62.

شفیعی، ش.، توکلی، م. و ح. وحید دستجردی (1397). «طرحی برای آموزش ترجمة دیداری در کلاس‌های ترجمة شفاهی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة 42، ص 103ـ128.

شیروانی، ک . (1390). «پژوهش‌های فرایند مدار: حلقة مفقودة مطالعات ترجمه در ایران»، پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 1، شمارة 1، ص 77ـ90.

فرحزاد، فرزانه (1390). «نقد ترجمه: ارائة مدلی سه‌وجهی»، .www. noormags.ir

Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd ed., London: Routledge.

Brown, J. D. & T. S. Rodgers (2004). Doing Second Language Research, Oxford: University Press.

Chesterman, A. & E. Wagner (2002). Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface,Manchester: St Jerome.

Cohen, L. Manion, L. & K. Morrison (2007). Research Methods in Education, 6th ed., London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2010). Research Methods in Applied Linguistics, Oxford University Press.

Farahzad, F. & G. Famil Khalili (2012). “Validation of a scale for translation quality assessment: A model revisited”, Translation Studies, 10(37): 81-96.

Gholami, M. (2018). Translation Criticism and Review Criteria Prevailing in Iran, Unpublished master’s thesis, Tehran, Iran: Allameh Tabatabaei University.

Hatim, B. (2013). Teaching and Researching Translation, 2nd ed, London: Routledge.

Hermans, Theo (1999). Translation in Systems: Descriptive and System-Oriented Approaches Explained, Manchester: St Jerome Publishing.

Hewson, L. (2011). An Approach to Translation Criticism, Amesterdam: John Benjamins.

House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisited, Tübingen: Narr.

Huertas-Barros, E., Vandepitte, S., & E. Iglesias-Fernandez (Eds.). (2019). Quality Assurance and Assessment Practices in Translation and Interpreting, Hershey, PA: IGI Global.

Martino, E., D. (2012). “Common and uncommon readers. communication between translators and translation critics at different moments of the text’s life”, Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/261771842.

Nord, C. (2005). Text Analysis in Translation Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 2nded., Amesterdam: Rodopi.

Paloposki, O. (2012). “Translation criticism”,In Y. Gambier & V. Doorslaer (Eds.), Handbook of Translation Studies, pp. 184-190, Amesterdam: John Benjamins.

Reiss, K. (2000). Translation Criticism – the Potentials & Limitations, Categories and Criteria for Translation Auality Assessment, Manchester : St. Jerome Publishing.

Rezvani, R. & M. Vakilinejad (2015). “Examining curriculum efficiency from learners’ perspective: A case study of translation criticism course of Iranian universities”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 4(1).

Rezvani, R. (2013). Curriculum Evaluation: Critiquing Translation Criticism, Paper presented at International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, Mashhad, Iran: Imam Reza International University,.

Saldanha, G. & S. O’Brien (2013). Research Methodologies in Translation Studies, Manchester: St. Jerome.

Scocchera, G. (2014). What kind of training for literary translation revisers? some data and a few suggestions. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/274009994