کارکردشناسی مؤلفه های دیداری در کتابهای درسی و بررسی جایگاه و تحولات آنها در کتابهای زبان انگلیسی تخصصی سمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مؤلفه‌های دیداری از جمله عناصر مهم و کارآمد در تهیه و تدوین کتاب‌های آموزشی به‌صورت عام و کتاب-های آموزش زبان انگلیسی به‌طور خاص برشمرده می‌شوند که در چند دهه اخیر از حیث نوع و نقش با ارایه نظریه‌ها و الگوهایی متنوع همراه بوده است. با توجه به اهمیت این دسته از مؤلفه‌ها که در قالب دو گروه الف) تصویر (عکس، طراحی، نقاشی، پویانمایی) و ب) سامانده‌های ترسیمی طبقه‌بندی می‌شوند، در این مقاله ابتدا این دسته از مؤلفه‌ها در قالب چند دیدگاه معرفی می‌شوند. سپس با توجه به اهمیت کتاب‌های زبان تخصصی انتشارات سمت، به‌عنوان مهمترین منابع کتاب‌های زبان تخصصی در جامعه دانشگاهی ایران، تلاش بر آن بوده تا این مؤلفه از حیث کمی و کیفی و متناسب با نقش و کارکرد در سه دوره یا نسل کتاب-های زبان تخصصی بررسی گردد. یافته‌ها بیانگر آن است که این مؤلفه مشخصاً در نسل جدید کتاب‌های زبان تخصصی تا حدودی نمود یافته و در نسل دوم و به‌ویژه نسل اول عمدتا نادیده انگاشته شده است. در خصوص نسل سوم نیز شاهد وجود نقاط قوت و البته ضعفی از حیث میزان و نوع مؤلفه‌های دیداری به‌کارگرفته‌شده هستیم که متناسب با موضوع کتاب‌ها این نقاط قوت و ضعف متفاوت است. بنابراین، ضمن بررسی و تحلیل این موارد، تلاش شده تا پیشنهادهایی کاربردی در راستای تقویت این بعد ارایه گردد.