الگوی تلفیقی طراحی سئوال در کتاب های درسی دانشگاهی: مطالعه موردی وضعیت سوال های کتاب های درسی گروه علوم تربیتی و روان شناسی انتشارات سمت

چکیده

سئوال های خوب طراحی شده می توانند نقشی تاثیرگذار بر روی دانش، پرورش ادراک و تحریک تفکر ارزیابانه و انتقادی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر ارایه الگویی تلفیقی جهت طراحی سئوال در کتاب های درسی دانشگاهی و مطالعه موردی سئوال های کتاب های درسی گروه علوم تربیتی و روان شناسی انتشارات سمت بر مبنای آن الگو است. برای این منظور از روش پژوهش تحلیل محتوا و مطالعه موردی استفاده شد. در بخش اول، منابع معتبر چاپ شده در حوزه طراحی سئوال در کتاب های درسی دانشگاهی مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و چارچوب الگوی نظری با رویکردی تلفیقی مشخص شد. سپس به منظور بررسی روایی الگو، از هشت تن از متخصصان موضوع، به صورت هدف مند، نظرخواهی شد. در بخش دوم، سئوال های موجود در هشت کتاب منتشر شده توسط انتشارات سمت در دو گروه علوم تربیتی و روان شناسی در بین سال های 1392 تا 1397 به صورت موردی براساس الگوی پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب طراحی سئوال باید با توجه به سه بعد اصلی سلسله مراتب یادگیری، درگیری دانشجویان در درس و انواع تفکر همگرا و واگرا طراحی شود. که بر این مبناء، الگوی نهایی طراحی شده شامل سه بعد اصلی، سیزده نوع سئوال اصلی و بیست و پنج نوع سئوال فرعی بود.