شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتاب درسی مبتنی برآموزه های دینی در حوزه های علمیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزه های دینی برای مقطع عمومی حوزه‌های علیمه خواهران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی- مضمون محور (تماتیک) است که بصورت تحلیل استقرائی و قیاسی (رفت و برگشتی) استفاده شده است. روش انتخاب نمونه یا واحد تحلیل در این مطالعه نمونه گیری نظری بود. جامعه آماری پژوهش شامل: کلیه اسناد بالادستی و مستندات علمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه مربوط به موضوع پژوهش حاضر و کلیه اعضای گروه های علمی تعلیم و تربیت و گروه علمی تدوین آموزشی کتب درسی در حوزه های علمیه خواهران را تشکیل می دهد. در یافته های بدست آمده علاوه بر تحلیل محتوای رونوشت مصاحبه ها‌، از مکتوبات و مستندات مربوطه نیز استفاده شد. بدین صورت که در جریان تحلیل، با کدگذاری مقوله های اصلی بعد از اشباع نظری، 9 مقوله اصلی و 46 زیر مقوله از داده های کیفی استخراج شد و در نهایت اعتباریابی درونی یافته های پژوهش حاضر انجام گردید. اما به جهت استخراج این مقوله ها از فحوای متخصصین برجسته حوزه های علمیه و به جهت مبتنی بودن ماهیت فحوای آنها از آموزه های دینی و صرفا وابسته نبودن آن به نظام آموزشی حوزه های علمیه، می توان گفت مقوله های بدست آمده قابلیت کاربرد در موقعیت های مختلف به ویژه نشر کتب دانشگاهی را نیز دارد.