نقد و ارزیابی کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة علوم انسانی، همدان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در تهیه و تدوین منابع درسی به آن توجه داشت، نقد و ارزیابی کتاب‌های آموزشی است. از این‌رو، هدف اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)، نوشتة محمودرضا عطایی، امیدرضا رجبی، مودت سعیدی، ملیحه‌السادات موسوی و محسن نیلی احمد‌آبادی است که در سال 1394 از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شده است. برای رسیدن به این هدف، مدل نقد محمودی و احمدی صفا (1393) به کار رفت که به‌صورت اختصاصی برای نقد و ارزشیابی کتب انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP) ارائه شده است. موارد ضعف کتاب شامل استفادة کم از نمودار‌ها و جداول مرتبط، و در نظر نگرفتن فعالیت‌های شکل‌دهندة تفکر خلاق، و قوت آن شامل طراحی ظاهری، ارائة فعالیت‌های مطرح برای هر درس، محتوای مناسب، انسجام مطالب، و توجه به پرورش مهارت‌های زبانی است. از آنجا که شکل‌گیری تفکر خلاق یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مهارت‌های آموزشی برای دانشجویان در دنیای امروز است، ضرورت دارد مؤلفان کتاب حاضر به منظور تقویت این بخش چاره‌ای اساسی بیندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical review and evaluation of the textbook: English for the Students of Science (Biology & Geology)

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Melika Majidikia 2
1 Assistant Professor, Bu Ali Sina University, Faculty of the Humanities, English Language Department, Hamadan, Iran
2 M. A. student in English Language Teaching, Bu Ali Sina University, Faculty of the Humanities, English Language Department, Hamadan, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues that must be considered regarding textbook development is the critical evaluation of their materials. Therefore, this study aimed at evaluating a textbook entitled English for the Students of Science (Biology & Geology) written by Mahmoud-Reza Attai, Omid-Reza Rajabi, Mavaddat Saeidi, Malihe-Sadat Mousavi, and Mohsen Nili Ahmadabadi, and published by SAMT in 2016. In order to achieve this goal, the model  developed by Mahmoodi and Ahmadisafa (2015)‎ for critical evaluation of English for Specific Purposes books was used. Based on the analysis of the book, the textbook’s weak points included insufficient application of relevant tables and figures, and the lack of features that activate and reinforce students’ critical thinking, such as graphic features, appropriate activities for each lesson, appropriate content, coherence, and attention to language skills. Since developing critical thinking is considered as one of the most important and vital skills for students today, it is of utmost importance that authors of the book consider this aspect of learning in their future works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textbook evaluation
  • textbook materials development
  • composing and developing educational resources
  • students of science