بررسی آمادگی الکترونیکی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در یادگیری مهارت‌های زبان (مطالعة موردی زبان عربی دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم انسانی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم انسانی، اهواز، ایران

چکیده

پذیرش یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی تا حد زیادی به نگرش شخصی فراگیران وابسته است؛ به همین دلیل، این مطالعه بر زمینه‌های فردی که نقش آمادگی فراگیران را در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای یادگیری مهارت‌های زبانی بررسی می‌کند، متمرکز خواهد بود. نمونة انتخاب شده، 64 دانشجوی در حال تحصیل کارشناسی رشتة زبان عرب دانشگاه شیراز است که با توجه به تعداد محدود، به نمونه‌گیری نیاز نبود و با روش سرشماری اطلاعات از آنان جمع‌آوری شد. ابزار مطالعه، پرسش‌نامة محقق‌ساخته است که با توجه به مبانی و ادبیات آمادگی الکترونیکی جهت استقرار یادگیری الکترونیکی تهیه شده است. این پرسش‌نامه را تعدادی از استادان علوم تربیتی و عربی بازبینی و اصلاح و روایی آن را تأیید نموده‌اند. برای ارزیابی پایایی، ابتدا پرسش‌نامة 15 دانشجو به‌طور آزمایشی اجرا شد که آلفای کرونباخ آن 90/0 به دست آمد. طبق نتایج دانشجویان از نگرش و مهارت لازم برای استفاده از شبکه‌های مجازی در یادگیری مهارت‌های زبانی بی‌بهره‌اند و به نظر آنان، فرهنگ سازمانی دانشگاه فاقد شیوه‌های حمایتی و مطلوب در به کارگیری استادان و دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic preparation for using social and virtual networks in learning language skills (Case Study: Arabic language of Shiraz University Students)

نویسندگان [English]

  • Abdul Razzaq Rahmani 1
  • Marzieh Abdolvahabi 2
  • Saeideh Jalali fard 3
  • Roya mohammadi 3
1 Assistant Professor of Hormozgan University, Bandar-e-Abbas, Iran
2 PhD Student in Curriculum Studies, University of Tehran, Iran
3 PhD student, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Acceptance of learning via social networks depends to a great extent on the personal attitudes of the learners; therefore the present study concentrated on those personal backgrounds that are influential on the learners’ preparation for using social networks to learn language skills. The sample of the study included 64 Arabic language students studying at Shiraz University. Since they were few in number, there was no need to do sampling and the information was gathered through consensus. The tool applied in the study consisted of the questionnaire devised by the researcher in accordance with the electronic preparation principles and rules to practice electronic learning. The questionnaire was revised by several professors of Arabic language and educational science majors and then its validity was confirmed by them. To assess the reliability, the questionnaire was pretested to 15 students and Cronbach’s alpha of 0.90 was achieved. The results revealed that the students do not possess necessary skills and attitudes to use virtual networks for learning lingual skills. The students also believed that the organizational culture of the university is not supportive and encouraging to perform such programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Attitude
  • skill
  • Social networks
  • Arabic Language and Literature