کتاب درسی هوشمند؛ راهکار آموزش مکالمة زبان در عصر فنّاوری اطلاعات (آموزش هوشمند مبتنی بر اپلیکیشن تلفن همراه در آموزش لهجه‌های عربی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد، گروه زبان و ادبیات عربی، خرم‌آباد،‌ ایران

چکیده

آموزش هوشمند در سال‌های اخیر در ایران و جهان مطرح شده است. در این میان، آموزش مکالمة زبان عربی پیوسته از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان آن بوده است، زیرا از سویی تنوع لهجه‌های گوناگون و از سوی دیگر، حضور نداشتن زبان‌آموزان در میان اهل زبان این حوزه، بحث‌برانگیز است و پیشرفت‌های جامعة جهانی در حوزة ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نیز زمینة مناسبی برای آموزش لهجه‌های عربی فراهم ساخته است. در این پژوهش از روش استدلالی استفاده شده است. ابتدا مفهوم پژوهش براساس چارچوب نظری و سپس براساس آن، فرضیة طراحی کتاب درسی هوشمند، مبتنی بر اپلیکیشن تلفن همراه، روشی روزآمد برای آموزش مکالمة زبان عربی با لهجه‌های گوناگون بررسی شده است. طبق نتایج پژوهش حاضر، آموزش هوشمند باید در بستر واقعیات شیوة زندگی جدید فراگیران و جامعه تعریف و ارائه شود؛ لذا طرح آموزش هوشمند لهجه‌های عربی در بستر عواملی مانند: طراحی و تولید محتوای جذاب چندرسانه‌ای، مدرس به‌منزلة هماهنگ‌کننده و راهنما، محوریت خلاقیت و تفکر انتقادی، بهره‌گیری از هوش‌های سه‌گانة اخلاقی، معنوی و عملی، استفاده از عناصر و ملزومات فرهنگی و روزآمد لهجه‌ها و طراحی و روزآمدسازی اپلیکیشن حرفه‌ای تحقق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Textbook; Language Conversation Solution in the Information Technology Age

نویسنده [English]

  • Kazem Azimi
Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Khorramabad Branch
چکیده [English]

Problem: Smart education has been discussed in Iran and the world in recent years, and continuous Arabic conversation training has been one of the main concerns of experts and specialists in this language, because on the one hand, there is diversity in different dialects and on the other hand, lack of language learners. Language is challenging in this area, and advances in the global communications and information technology community have provided a good platform for teaching Arabic dialects.
Method: In this research, the argumentative method has been used; First, the conceptual design of the research is proposed based on the theoretical framework, and then the hypothesis is based on it.
Hypothesis: "Designing a smart textbook based on a mobile application is an up-to-date method for teaching Arabic conversation in different dialects."
Results: The results of this article show that smart education should be defined and presented in the context of the new lifestyle of learners and people of society, and therefore the smart education plan of Arabic dialects in the context of elements and factors such as: 1- Designing and producing attractive content. Multimedia 2- Instructor as Coordinator and Guide 3- Focus on Creativity and Critical Thinking 4- Using Triple Intelligence; Moral, spiritual, and practical. 5. The use of cultural and up-to-date elements and requirements of accents. 6. The design and updating of a professional application is realized, which is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University textbook
  • Smart Textbook
  • Arabic Language Learning
  • Mobile App