سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد جنوب

3 عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة نظام‌مند و ارائة فراترکیبی از پژوهش‌های محققان داخلی و خارجی در زمینة ویژگی‌های مطلوب کتاب‌های درسی دانشگاهی، با روش کیفی از نوع سنتزپژوهی است. جامعة مورد مطالعة آن، 60 پژوهش از میان پژوهش‌های بیست سال اخیر است که به اشباع اطلاعاتی رسیدند. نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت واحدهای معنایی و کدگذاری صلاحیت‌هاست که در مرحلة نخست 150 کد ایجاد و با تحلیل محتوای کیفی در 25 مقوله به‌منظور تحقق دو هدف پژوهش سازماندهی شدند: در مورد هدف نخست، مهم‌ترین مؤلفه‌های تدوین شناسایی و چهار درون‌مایة دقت علمی، ماهیت آموزشی، مخاطب محوری و دقت نگارشی از میان آن‌ها به دست آمد و در مورد هدف دوم، مدلی طراحی گردید که براساس آن، مؤلفة شفافیت در بیان مطالب با سه درون‌مایة ماهیت آموزشی، دقت علمی و دقت نگارشی مشترک است. مؤلفه‌های همه‌جانبه‌نگری و ساختار علمی و منسجم با درون‌مایه‌های دقت علمی و ماهیت آموزشی و مقولة انتقال ارزش‌ها با درون‌مایه‌های ماهیت آموزشی و مخاطب‌محوری وجه اشتراک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research synthesis: Features of university textbook

نویسندگان [English]

  • Ebrahim ESABATTABARI 1
  • Mohammad nourian 2
  • mohammad armand 3
  • dariush noroozi 4
1 PhD student in Education Planning, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate professor at Islamic Azad University
3 Assistant professor at Institute for Research and Development in the Humanities, SAMT
4 Associate professor at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study aimed to systematically study and present‎ an ultracombination of the works of local and international researchers on the desirable characteristics of university textbooks. The method used in this study was qualitative research synthesis. The research community included 60 relevant researches that have been carried out during the last 20 years. The obtained results are in the form of semantic units and coding of competencies. In the first stage, 150 codes were created and organized by analyzing the qualitative content in 25 categories in order to achieve the two objectives of the research. The first objective was to identify the most important components of composing and developing textbook as well as identifying the four themes: 1) Scientific Accuracy; 2) Educational Nature; 3) Audience-Oriented Approach; 4) Writing Accuracy. For the second objective, a model was designed based on which the component of transparency of expression was the common component of the three themes: Educational Nature, Scientific Accuracy, and Writing Accuracy. Components of holism and coherent scientific structure are the common factors of Scientific Accuracy and Educational Nature themes, and the concept of transferring values is the common factor of ‎ Educational Nature and Audience-Oriented Approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University textbook
  • Educational nature
  • Target audience
  • Academic accuracy
  • Writing accuracy