دوره و شماره: دوره 16، شماره 27، دی 1391، صفحه 1-169 
نقد کتاب فرق اسلامی جلد2

صفحه 147-162

ملیحه صابری نجف‌آبادی