دوره و شماره: دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

1. اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند