دوره و شماره: دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-137