دوره و شماره: دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-111 
2. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی