دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-72