دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-124