دوره و شماره: دوره 9، شماره 13، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-172