دوره و شماره: دوره 11، شماره 17، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-116