دوره و شماره: دوره 15، شماره 24، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-117