دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-137