دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-137 
2. مبانی شرح‌نویسی بر متون ادبی

صفحه 28-55

محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری