دوره و شماره: دوره 20، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 1-137 (پاییز و زمستان 1395) 

مقاله پژوهشی

لزوم بهسازی روش‌های تدریس دروس ترجمة عملی: طرحی برای تدریس ترجمة ادبی

صفحه 1-25

شهرزاد پرورش؛ حسین پیرنجم‌الدین؛ اکبر حسابی