دوره و شماره: دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-145