دوره و شماره: دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-161