دوره و شماره: دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-272