راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله:

ـ عنوان مقاله

ـ نام و نام خانوادگی نویسنده اول، مرتبه علمی، محل خدمت/ نویسنده دوم، مرتبه علمی، محل خدمت/ ...

ـ چکیده (حدود 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 واژه) به فارسی و انگلیسی.

ـ آدرس نویسنده اصلی (عهده‌دار مکاتبات) تلفن، فاکس، و Email در پانوشت.

ـ متن مقاله: مقدمه در 1 یا 2 صفحه که شامل موضوع، بیان مسئله، ضرورت آن و اهداف تحقیق، روش پژوهش (جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع فارسی و انگلیسی می‌باشد.

ب: شیوه تنظیم منابع:

ـ کتاب: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار). نام کتاب به ایتالیک. نام مترجم. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ (چاپ چندم).

(کاف، و. ف. (1368). تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز. چاپ سوم).

در صورتی که منبع بیش از یک نویسنده داشته باشد:

نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک، نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده دوم و ...) (تاریخ انتشار). نام کتاب به ایتالیک، نام مترجم، محل نشر: ناشر . نوبت چاپ.

(رندل، جان هرمن و ج، باکلر (1363). درآمدی به فلسفه. ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم. تهران: سروش. چاپ اول).

ـ مقاله: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه به ایتالیک، دوره (سال چندم) شماره نشریه، صفحات مربوط به مقاله مورد نظر (لازم به ذکر است که شیوه ارجاع‌دهی به شکل درون‌متنی  APAاست و در متن مقاله اعمال می‌شود) برای مثال: (سمیعی، 1372: 124)

(سمیعی، احمد (خرداد و تیر 1372). «فارسی بنویسیم». نشر دانش، سال چهاردهم، شماره چهارم، صص12ـ14).

ـ پایان‌نامه: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار). عنوان پایان‌نامه. عنوان دانشگاه.

(کیاء‌الحسینی، سید ضیاء‌الدین(1375). برآورد تابع پرداخت زکات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه مفید(قم))

ـ منابع اینترنتی: نام سایت، نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله یا کتاب»

سایر نکات:

ارسال حداقل دو نسخه از مقاله به همراه CD آن به آدرس دفتر فصلنامه.

لازم است: تعداد صفحات مقاله از 20 صفحه تایپ شده بیشتر نباشد ـ در قطع A4 باشد ـ با فاصله یک و نیم سانتی بین هر سطر تایپ شود ـ در محیط Word 2003 باشد ـ اندازه حروف نیز 13 باشد ـ مقاله قبلاً در هیچ نشریه‌ای (داخلی یا خارجی) چاپ نشده یا برای انتشار به جایی واگذار نشده باشد ـ حق ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است ـ معادلهای تخصصی به زبان اصلی در پاورقی آورده و در متن مقاله با شماره‌های متوالی به آنها ارجاع شود.