راهنمای نویسندگان

شیوه ارسال مقاله

فرمهای لازم:

1) تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

2) فرم تعارض منافع

 

درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش ( در صورت وجود)  در مقاله الزامی است.