راهنمای نویسندگان

شیوه نامه انتشار مقاله در نشریه  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

فرم تعارض منافع