راهنمای نویسندگان

شیوه نامه انتشار مقاله در نشریه  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

فرمهای لازم:

1) تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

2) فرم تعارض منافع