اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد ذبیحی

فلسفه اسلامی استاد، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمـت»

zabihiatsamt.ac.ir

سردبیر

دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=1
abolhassaniatsamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آرمند

علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی) دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=2
armandatsamt.ac.ir

دکتر صغرا ابراهیمی قوام

روانشناسی عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

qavam.s2015atgmail.com

دکتر مهدی احمدی

زبان شناسی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=5
m.ahmadiatsamt.ac.ir

دکتر ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010atyahoo.com

دکتر شهلا رقیب دوست

زبان شناسی ( عصب شناسی و روانشناسی زبان) دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

neishabourathotmail.com

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=12
zareatsamt.ac.ir

دکتر ملیحه صابری نجف آبادی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=15
saberiatsamt.ac.ir

دکتر حامد صدقی

زبان و ادبیات عربی استاد- دانشگاه خوارزمی

sedghiatkhhu.ac.ir

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

gholamhoatmodares.ac.ir

دکتر هاشم فردانش

روانشناسی و تکنولوژی آمورشی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshatmodares.ac.ir

دکتر عباسعلی گائینی

تربیت بدنی استاد- دانشگاه تهران

agaeiniatyahoo.com

دکتر مصطفی محقق داماد

حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

m.damadatias.ac.ir

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/noroozi
norooziatshahed.ac.ir

مدیر داخلی

فاطمه پورمحمد

مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

pourmohammad_prnathotmail.com

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadaratsamt.ac.ir