اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد ذبیحی

فلسفه اسلامی استاد، دانشگاه قم

zabihisamt.ac.ir

سردبیر

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آرمند

علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی) دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandsamt.ac.ir

صغرا ابراهیمی قوام

روانشناسی عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

qavam.s2015gmail.com

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

شهلا رقیب دوست

زبان شناسی ( عصب شناسی و روانشناسی زبان) دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

neishabourhotmail.com

مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir

ملیحه صابری نجف آبادی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/saberi/fa
saberisamt.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

gholamhomodares.ac.ir

هاشم فردانش

روانشناسی و تکنولوژی آمورشی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

hfardaneshmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اکهارت فاکس

رئیس و عضو علمی موسسه گئورگ اکرت آلمان، پژوهشکده مطالعات کتاب درسی و متخصص آموزش تطبیقی و تاریخ آموزش

www.gei.de/en/mitarbeiter/prof-dr-eckhardt-fuchs.html
fuchsgei.de

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی گائینی

تربیت بدنی استاد- دانشگاه تهران

agaeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فلیسیتاس مکگیل کریست

استاد دانشگاه و مدیر بخش و متخصص پژوهش رسانه در موسسه گئورگ اکرت

www.gei.de/en/mitarbeiter/dr-felicitas-macgilchrist.html
macgilchristgei.de
orcid.org/0000-0002-

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/noroozi
noroozishahed.ac.ir

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadarsamt.ac.ir

مدیر داخلی

محسن مسعودیان

دکتری تخصصی رفاه اجتماعی مسئول دفتر نشریات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

m.masudianyahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا فداکار

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس نشریه

arezoo.fadakar7gmail.com