اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود مهدوی زادگان

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامیو اسلامی«سمت»

mahdavizadegansamt.ac.ir

سردبیر

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آرمند

برنامه ریزی درسی-(علوم تربیتی) دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandsamt.ac.ir

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

شهلا رقیب دوست

زبان شناسی ( عصب شناسی و روانشناسی زبان) دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

neishabourhotmail.com

مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/zare/fa
zaresamt.ac.ir

ملیحه صابری نجف آبادی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

faculty.samt.ac.ir/saberi/fa
saberisamt.ac.ir

عباسعلی گائینی

تربیت بدنی استاد- دانشگاه تهران

agaeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فلیسیتاس مکگیل کریست

استاد دانشگاه و مدیر بخش و متخصص پژوهش رسانه در موسسه گئورگ اکرت

www.gei.de/en/mitarbeiter/dr-felicitas-macgilchrist.html
macgilchristgei.de
orcid.org/0000-0002-

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/noroozi
noroozishahed.ac.ir

دبیر تخصصی

طالب زندی

تکنولوژی آموزشی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

t.zandisamt.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا فداکار

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس نشریه

arezoo.fadakar7gmail.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا محسنی تبریزی

علوم اجتماعی مدیر گروه تخصصی علوم اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

mohsenitut.ac.ir

محمد علی اکبری

آموزش زبان انگلیسی رئیس دانشگاه ایلام

maliakbarihotmail.com

اسمعیل ابونوری

اقتصاد استاد گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

esmaielabounoori.profile.semnan.ac.ir
e.abounooriprofs.semnan.ac.ir

جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

www.modares.ac.ir
hatami52gmail.com

محمود بی جن خان

زبانشناسی مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

mbjkhanut.ac.ir

حسینعلی کوهستانی

علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

kouhestaniferdowsi.um.ac.ir