اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود مهدوی‌زادگان

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی «سمت»

mahdavizadegansamt.ac.ir

سردبیر

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آرمند

برنامه ریزی درسی-(علوم تربیتی) دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/armand/fa
armandsamt.ac.ir

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان شناسی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa
abolhassanisamt.ac.ir

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimbarzegar.ir
barzegar.2010yahoo.com

شهلا رقیب دوست

زبان شناسی ( عصب شناسی و روانشناسی زبان) دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.

neishabourhotmail.com

ملیحه صابری نجف آبادی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمت»

faculty.samt.ac.ir/saberi/fa
saberisamt.ac.ir

عباسعلی گائینی

تربیت بدنی استاد، دانشگاه تهران.

agaeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فلیسیتاس مکگیل کریست

استاد دانشگاه و مدیر بخش و متخصص پژوهش رسانه در موسسه گئورگ اکرت

www.gei.de/en/mitarbeiter/dr-felicitas-macgilchrist.html
macgilchristgei.de
orcid.org/0000-0002-

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه شاهد.

shahed.ac.ir/noroozi
noroozishahed.ac.ir

علیرضا محسنی تبریزی

علوم اجتماعی استاد،گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشگاه تهران.

mohsenitut.ac.ir

محمد علی اکبری

آموزش زبان انگلیسی استاد، دانشگاه ایلام .

maliakbariilam.ac.ir

اسمعیل ابونوری

اقتصاد استاد گروه آموزشی اقتصاد ، دانشگاه سمنان.

esmaielabounoori.profile.semnan.ac.ir
e.abounooriprofs.semnan.ac.ir

جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
دانشگاه تربیت مدرس.

www.modares.ac.ir/~j.hatami
hatami52gmail.com

محمود بی جن خان

زبانشناسی استاد، زبان‌شناسی ،دانشگاه تهران.

mbjkhanut.ac.ir

حسینعلی کوهستانی

علوم تربیتی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

kouhestaniferdowsi.um.ac.ir

دبیر تخصصی

طالب زندی

تکنولوژی آموزشی استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

t.zandisamt.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا فداکار

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس نشریه

arezoo.fadakar7gmail.com

اعضای هیات تحریریه

فرج اله علی قنبری

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یوتا - آمریکا دانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

falighanihcs.ac.ir