پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (RWAB) - واژه نامه اختصاصی