همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

فاطمه پورمحمد

مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

pourmohammad_prn@hotmail.com

کارشناس نشریه

شیلا زرندار

روان‌شناسی کارشناس نشریات

zarnadar@samt.ac.ir