کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، مهر 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون


نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، مهر 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور