کلیدواژه‌ها = آموزش زبان عربی
بررسی نقش‌های جنسیتی در کتاب صدی الحیاة براساس مدل پورِکا

دوره 24، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 109-124

10.30487/rwab.2021.136063.1415

اسحق رحمانی؛ دانش محمدی رکعتی؛ مریم جهرمیان