تأثیر نگارش روشمند در سهولت یادگیری

دوره 17، شماره 28، مهر 1392، صفحه 1-15

احمد احمدی


صد ویژگی کتابهای دانشگاهی کارآمد و اثربخش

دوره 17، شماره 29، مهر 1392، صفحه 1-17

یزدان منصوریان


اثربخشی الگوهای بیانی متن بر درک خواندن

دوره 17، شماره 31، اسفند 1392، صفحه 1-13

عاطفه فردوسی پور


مجله سخن سمت

دوره 1، شماره 1، آذر 1375، صفحه 1-24


مجله سخن سمت

دوره 2، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 1-32


مجله سخن سمت

دوره 3، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 1-60


مجله سخن سمت

دوره 3، شماره 4، آذر 1377، صفحه 1-72


مجله سخن سمت

دوره 5، شماره 6، فروردین 1379، صفحه 1-76


مجله سخن سمت

دوره 6، شماره 7، اردیبهشت 1380، صفحه 1-128


مجله سخن سمت

دوره 7، شماره 8، خرداد 1381، صفحه 1-138


مجله سخن سمت

دوره 8، شماره 9، خرداد 1382، صفحه 1-100


مجله سخن سمت

دوره 8، شماره 11، آبان 1382، صفحه 1-152


مجله سخن سمت

دوره 8، شماره 12، بهمن 1382، صفحه 1-124


مجله سخن سمت

دوره 9، شماره 13، خرداد 1383، صفحه 1-172


مجله سخن سمت

دوره 10، شماره 14، خرداد 1384، صفحه 1-136


مجله سخن سمت

دوره 10، شماره 15، آبان 1384، صفحه 1-120


مجله سخن سمت

دوره 10، شماره 16، بهمن 1384، صفحه 1-120


مجله سخن سمت

دوره 12، شماره 18، اردیبهشت 1386، صفحه 1-96


مجله سخن سمت

دوره 13، شماره 19، آذر 1387، صفحه 1-156


مجله سخن سمت

دوره 8، شماره 10، شهریور 1382، صفحه 1-120


مجله سخن سمت

دوره 11، شماره 17، شهریور 1385، صفحه 1-116