دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقد مبنائی کتاب مکتب در فرایند تکامل با تأکید بر رویکرد تحول تاریخی عقائد شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30487/rwab.2022.547824.1496

هادی رزاقی هریکنده ئی


ترجمه به عنوان ابزار آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه: ارائه ی چارچوبی منعطف برای طراحی تمرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30487/rwab.2022.546947.1489

پگاه ضیائی؛ زهره قرائی


تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30487/rwab.2022.535920.1471

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور


تحلیل کیفی؛ تألیفی و طراحی آموزشی کتاب «دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30487/rwab.2022.547356.1491

مریم اسمعیلی پرزان؛ فاطمه فلاح تفتی


فعالیت‌های هوشیاری-افزا در حوزه واژگان: مطالعه موردی کتابهای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30487/rwab.2022.548609.1502

عباسعلی رضائی؛ هانیه سیری


تحلیل محتوای درسنامة فارسی‌عمومی فتوحی و عباسی براساس الگوی مفهومی‌آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30487/rwab.2022.548279.1498

فاطره کاظمی؛ شیما ابراهیمی